កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

Posted: 19/09/2015 in កិច្ចការស្រាវជ្រាវ NIE, កិច្ចតែងការបង្រៀន, គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០, សេង សុភាសិត

Cover lesson plan book grade 10

កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ឯកទេស ៖ គណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា  ក្រុម ៣

( សូមថ្លែងអំណរគុណ និងសុំសិទ្ធិក្នុងការចែកផ្សាយ )

( រចនាក្របឡើងវិញដោយ ៖ សេង សុភាសិត )

ទាញយក ៖ កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់១០

Comments are closed.