កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

Posted: 19/09/2015 in កិច្ចការស្រាវជ្រាវ NIE, កិច្ចតែងការបង្រៀន, គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

Cover lesson plan grade 11

កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ឯកទេស ៖ គណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា  ជំនាន់ទី១៧

( សូមថ្លែងអំណរគុណ និងសុំសិទ្ធិក្នុងការចែកផ្សាយ )

( រចនាក្របឡើងវិញដោយ ៖ សេង សុភាសិត )

ទាញយក ៖ កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

Comments are closed.