កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

Posted: 21/09/2015 in កិច្ចការស្រាវជ្រាវ NIE, កិច្ចតែងការបង្រៀន, គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២, សេង សុភាសិត

cover lesson plan 12

កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់គរុនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ឯកទេស ៖ គណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា  ជំនាន់ទី១៧

( សូមថ្លែងអំណរគុណ និងសុំសិទ្ធិក្នុងការចែកផ្សាយ )

( រចនាក្របឡើងវិញដោយ ៖ សេង សុភាសិត )

ទាញយក ៖ កិច្ចតែងការបង្រៀនថ្នាក់ទី១២

Comments are closed.