គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១២ ៖ ចំនួនកុំផ្លិច

រៀបរៀងដោយ ៖ លឹម ផល្គុន

ទាញយក ៖ https://drive.google.com/open?id=1CMFAtb2JroEWx3ChQUhLrZztOCbYNl-C

Comments are closed.