ដេរីវេនៃអនុគមន៍ និងអនុវត្តន៍ដេរីវេ

Posted: 14/01/2018 in គណិតវិទ្យា, គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១, គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១១ និងទី ១២ ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ និងអនុវត្តន៍ដេរីវេ

រៀបរៀងដោយ ៖ លឹម ផល្គុន

ទាញយក ៖ https://drive.google.com/open?id=1kR0z5KJdQMzNJCOqfoG9yfyVtcqM37ZZ

Comments are closed.